06 2185 3388 / 06 4709 2322 info@bloemplaza.nl

Voorwaarden BloemPlaza.nl Kopen bij andere Verkopers

  

Inhoudsopgave:

 

•         Artikel 1 – Definities

•         Artikel 2 – Toepasselijkheid

•         Artikel 3 – Klantaccount

•         Artikel 4 – Aanbod derde partijen

•         Artikel 5 – Bestelling en levering

•         Artikel 6 – Vergoeding en betaling

•         Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een         rechtspersoon

•         Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

•         Artikel 9 – Diversen

•         Artikel 10 – Toepasselijk recht

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. Omgeving: Bloemplaza.nl en iedere andere door BloemPlaza.nl aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker/klant van de Omgeving.
 4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van BloemPlaza.nl te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden BloemPlaza.nl kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BloemPlaza.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door BloemPlaza.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. BloemPlaza.nl heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
 • de Klant dient een klantaccount bij BloemPlaza.nl te hebben;
 • de Klant is minimaal 18 jaar oud;
 • de Klant is per e-mail bereikbaar.
 1. BloemPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. BloemPlaza.nl raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 3. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 4. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat BloemPlaza.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op BloemPlaza.nl en BloemPlaza.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij BloemPlaza.nl een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een bevestiging, tenzij de aankopen via VMP koppeling tot stand zijn gekomen.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Andere Verkoper door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Andere Verkoper is gewezen op de te late betaling en de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Andere Verkoper om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Met betrekking tot dit artikel, gaan de Algemene Voorwaarden van de Andere Verkoper voor dit artikel.

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  • verplicht de Klant zich de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper;

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door BloemPlaza.nl en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. BloemPlaza.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. BloemPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 – Diversen

 1. BloemPlaza.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via BloemPlaza.nl artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van BloemPlaza.nl.
 2. Wanneer door BloemPlaza.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat BloemPlaza.nl de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden BloemPlaza.nl kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BloemPlaza.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. BloemPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de BloemPlaza.nl website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de BloemPlaza.nl webshop, App of VMP koppeling (interface) en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt 16 maart 2018, Aalsmeer

Pin It on Pinterest

Share This