06 2185 3388 / 06 4709 2322 info@bloemplaza.nl

PRIVACY VERKLARING BLOEMPLAZA.NL

INHOUD

Wij informeren u graag over de informatie die wij bij het gebruik van het digitale platform van BloemPlaza of website BloemPlaza.nl verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken en wat uw rechten ten aanzien hiervan zijn.

1. Verwerkingsverantwoordelijken

Voor de verwerking van persoonsgegevens via het digitale platform BloemPlaza of website BloemPlaza.nl is verantwoordelijk:

BloemPlaza.nl, Legmeerdijk 313a, 1430 BC Aalsmeer E-mail: info@bloemplaza.nl KvK 70806055

2. Definities

1. Verantwoordelijke: de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke BloemPlaza.nl;

2. Gebruiker: iedere gebruiker van de website BloemPlaza.nl;

3. Webshop BloemPlaza.nl: het digitale platform van BloemPlaza.

3. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

1. De Verantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van hun diensten en/of omdat u deze gegevens aan de Verantwoordelijken verstrekt.

2. De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken worden verwerkt zijn onder andere: uw naam, adres, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, website, account wachtwoord, eventuele foto’s etc.

3. De Verantwoordelijken verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

– Effectief gebruik door de Gebruiker van de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl; – Het mogelijk maken van (rechts)handelingen, waaronder transacties c.q. overeenkomsten die via webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl tot stand komen en kunnen worden uitgevoerd, alsmede daarmee samenhangende logistieke activiteiten en de financiële afwikkeling; – Als de Gebruiker de Verantwoordelijken om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerken de Verantwoordelijken de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen; – Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zullen de Verantwoordelijken de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden; – de Verantwoordelijken kunnen de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van de Verantwoordelijken die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn.

4. Door het gebruik van het digitale platform BloemPlaza of website BloemPlaza.nl geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

4. Verstrekking aan derden

1. De Verantwoordelijken kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derden treden hierbij op als bewerker voor de Verantwoordelijken en de Verantwoordelijken dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derden die voor de Verantwoordelijken optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Verantwoordelijken afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Verantwoordelijken.

2. De Verantwoordelijken kunnen in het kader van het faciliteren van (rechts)handelingen (waaronder transacties c.q. overeenkomsten die via webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl tot stand komen en kunnen worden

uitgevoerd, alsmede daarmee samenhangende logistieke activiteiten en financiële afwikkeling) uw gegevens doorgeven aan klanten.

3. Voor het overige verstrekken de Verantwoordelijken alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

5. Doorgifte buiten de EU

De Verantwoordelijken kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy verklaring. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van de Verantwoordelijken geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn

De Verantwoordelijken bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Uw gegevens zullen in ieder geval worden bewaard zolang gebruik wordt gemaakt van het digitale platform BloemPlaza of website BloemPlaza.nl.

7. Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

1. U heeft het recht om de Verantwoordelijken te verzoeken: – om inzage van uw persoonsgegevens; – om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens; – om verwijdering van de persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden); – om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden);

2. Verder heeft u het recht: – op gegevensoverdraagbaarheid (onder bepaalde omstandigheden); – tegen de verwerking bezwaar te maken (onder bepaalde omstandigheden); – de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; – een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 3. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijken.

8. Beveiliging

De Verantwoordelijken hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

9. Cookies

1. De Verantwoordelijken maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl op u kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld, alsmede om erachter te komen wat verbeterd kan worden aan webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl (o.a. door middel van gebruik van Google Analytics), tevens wordt gebruikt gemaakt van zogeheten tracking cookies, waarmee surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

2. Wanneer u de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies door een duidelijke melding te tonen. Indien u na deze melding doorgaat met het gebruik van de webshop

BloemPlaza of website BloemPlaza.nl, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

3. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl niet (optimaal) werken.

10.Websites van derden

Webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl. Dit betekent niet automatisch dat de Verantwoordelijken verbonden zijn aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige Privacy verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken zijn verkregen. De Verantwoordelijken accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

11.Wijzigingen in het Privacybeleid

De Verantwoordelijken behouden zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl bekend worden gemaakt. De Verantwoordelijken adviseren u dan ook regelmatig de webshop BloemPlaza of website BloemPlaza.nl te raadplegen of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Privacyverklaring BloemPlaza.nl, versie 1.0, 24 mei 2018

Pin It on Pinterest

Share This