06 2185 3388 / 06 4709 2322 info@bloemplaza.nl

Algemene Voorwaarden BloemPlaza.nl voor Leveranciers

(Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via BloemPlaza.nl)

Hieronder vindt u de “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via BloemPlaza.nl”. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als zakelijke verkoper via BloemPlaza.nl, geeft u aan deze Voorwaarden te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave:

 

•         Artikel 1 – Definities

•         Artikel 2 – Verkoopaccount/Interface/koppeling

•         Artikel 3 – Aanbod

•         Artikel 4 – Bestelling en levering

•         Artikel 5 – Klantrelatie

•         Artikel 6 – Betalingen

•         Artikel 7 – Diensten BloemPlaza.nl

•         Artikel 8 – Gebruik Content

•         Artikel 9 – Privacy

•         Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

•         Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

•         Artikel 12 – Beëindiging BloemPlaza.nl Zakelijk verkopersschap

•         Artikel 13 – Gevolgen beëindiging BloemPlaza.nl Zakelijk -verkopersschap

•         Artikel 14 – Aansprakelijkheid

•         Artikel 15 – Diversen

•         Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 1. Bloemplaza.nl: de besloten vennootschap Alroso BV, handelend onder BloemPlaza.nl, gevestigd aan de Legmeerdijk 313, 1430 BC te Aalsmeer, opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel 70806055, hierna ook genoemd “BloemPlaza.nl”;
 2. Omgeving: BloemPlaza.nl en iedere andere door BloemPlaza.nl aangewezen applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door BloemPlaza.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via BloemPlaza.nl, inclusief alle bijlagen.
 6. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount/Interface/koppeling heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door BloemPlaza.nl als verkoper is geaccepteerd.
 7. Verkoopaccount/Interface/koppeling: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 8. Artikelen: alle producten waarvan BloemPlaza.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
 11. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door BloemPlaza.nl niet kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die BloemPlaza.nl ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
 12. Totaalprijs: prijs exclusief BTW, maar inclusief verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 13. nl Merken: de BloemPlaza.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 14. Vergoeding: de door BloemPlaza.nl aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs exclusief BTW, bestaand uit een vaste component.
 15. Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, exclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

 

Artikel 2 – Verkoopaccount/Interface/koppeling

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount/Interface/koppeling aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
  1. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. te beschikken over een account bij BloemPlaza.nl;
  4. een Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface te hebben aangemaakt in de Omgeving;
  5. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  6. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  7. te beschikken over een Nederlands postadres.
 4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount/Interface/koppeling gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount/Interface/koppeling slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccount/Interface/koppelings aan te maken.
 6. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface. BloemPlaza.nl is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface door de Zakelijke Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens BloemPlaza.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is BloemPlaza.nl gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan nieuwe artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.
 2. BloemPlaza.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is BloemPlaza.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op BloemPlaza.nl als gevolg daarvan. BloemPlaza.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door BloemPlaza.nl zijn en/of worden opengesteld ,inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, kunnen door BloemPlaza.nl van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd.
 4. Het staat BloemPlaza.nl vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van BloemPlaza.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is BloemPlaza.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. BloemPlaza.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van BloemPlaza.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van BloemPlaza.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van BloemPlaza.nl, het Platform of derden.

Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij BloemPlaza.nl een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel.
 2. Een bestelling voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van de Zakelijke Verkoper.
 3. Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via BloemPlaza.nl is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten BloemPlaza.nl om.

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de Klant zijn eigen algemene voorwaarden te hanteren.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat BloemPlaza.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.
 3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot BloemPlaza.nl. De Zakelijke Verkoper zal BloemPlaza.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens BloemPlaza.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 5. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van BloemPlaza.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan BloemPlaza.nl een percentage over het per via het Platform verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen 48 uur conform de algemene voorwaarden door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst, een Vergoeding. De hoogte van de Vergoeding is 2% van de verkoopprijs exclusief BTW.
 2. BloemPlaza.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan de Zakelijke Verkoper betalen. In beginsel behoudt BloemPlaza.nl zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren.
 3. De Zakelijke Verkoper is gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren.

 

Artikel 7 – Diensten BloemPlaza.nl

 1. BloemPlaza.nl biedt een platform (webshop, App en VMP koppeling) aan, waarop Zakelijke Verkopers en Klanten elkaar kunnen vinden, met als doel de verkoop maximaal te stimuleren. BloemPlaza.nl zal zich continu inspannen om alle handel van alle aangesloten Zakelijke Verkopers onder de aandacht te brengen van alle mogelijke Klanten.
 2. BloemPlaza.nl maakt voor deze betalingen een factuur op.
 3. BloemPlaza.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Zakelijke Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Zakelijke Verkoper, te factureren aan Zakelijke Verkoper, die de Zakelijke Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.

Artikel 8 – Gebruik Content

 1. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van BloemPlaza.nl direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor BloemPlaza.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Zakelijk Verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door BloemPlaza.nl in dit artikel 8 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door BloemPlaza.nl kunnen worden gewijzigd.
 1. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  1. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  3. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal of andere voor BloemPlaza.nl gangbare taal is gesteld.
 2. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan BloemPlaza.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 3. BloemPlaza.nl is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 4. De Zakelijke Verkoper vrijwaart BloemPlaza.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 – Privacy

 1. BloemPlaza.nl verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount/Interface/koppeling is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door BloemPlaza.nl geleden schade.
 3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).
 4. BloemPlaza.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

 

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;
  • achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door BloemPlaza.nl zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van BloemPlaza.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van BloemPlaza.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper zal BloemPlaza.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen BloemPlaza.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. BloemPlaza.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle BloemPlaza.nl Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van BloemPlaza.nl en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BloemPlaza.nl mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van BloemPlaza.nl en derden volledig respecteren.
 3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “BloemPlaza.nl” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van BloemPlaza.nl ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van BloemPlaza.nl.

Artikel 12 – Beëindiging BloemPlaza.nl Zakelijk verkopersschap

 1. BloemPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount/Interface/koppeling te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount/Interface/koppeling, een reeds aangemaakt Verkoopaccount/Interface/koppeling te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als BloemPlaza.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling de goede werking van de Omgeving van BloemPlaza.nl verstoort of naar oordeel van BloemPlaza.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van BloemPlaza.nl of derden.
 2. BloemPlaza.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging BloemPlaza.nl Zakelijk -verkopersschap

 1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface geblokkeerd;
  2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de BloemPlaza.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door BloemPlaza.nl in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door BloemPlaza.nl en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling.
 2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart BloemPlaza.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart BloemPlaza.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van BloemPlaza.nl, is BloemPlaza.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount/Interface/koppeling, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat BloemPlaza.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van BloemPlaza.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens BloemPlaza.nl. De Zakelijke Verkoper vrijwaart BloemPlaza.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij BloemPlaza.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. BloemPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount/Interface/koppeling, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount/Interface/koppeling. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat BloemPlaza.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij BloemPlaza.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount/Interface/koppeling, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount/Interface/koppeling(zgn. servicemails).

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Aldus opgemaakt op 16 maart 2018, Aalsmeer

Pin It on Pinterest

Share This